Regulamin Serwisu

  1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.kantor-bielsko.pl (dalej: „Serwis”).

1.2. Kontakt z Administratorem jest możliwy.

1.4. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz z niniejszym Regulaminem.

  1. Warunki korzystania z Serwisu

2.1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych wymagań technicznych, tj. przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript.

2.2. Użytkownik zobowiązany jest do nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

  1. Prawa i Obowiązki Administratora

3.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Serwisie, w tym do zmiany jego funkcjonalności oraz zakresu świadczonych usług.

3.2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu, jeżeli będzie to podyktowane koniecznością przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu, czy związane z modernizacją lub rozbudową Serwisu.

3.3. Administrator ma prawo do usunięcia treści o charakterze bezprawnym.

  1. Prawa własności intelektualnej

4.1. Wszystkie prawa do Serwisu i jego elementów (w tym oprogramowanie, układ i wygląd strony, grafiki oraz treści zamieszczone na stronach Serwisu) należą do Administratora.

4.2. Użytkownik ma prawo do korzystania z tych elementów jedynie w zakresie właściwym dla korzystania z funkcjonalności Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i niniejszym Regulaminem.

  1. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail.

5.2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu.

  1. Postanowienia końcowe

6.1. Administrator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianach Administrator będzie informował Użytkowników z wyprzedzeniem.

6.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.